Thông báo cấp học bổng hỗ trợ học tập cho sinh viên K10 và K11

Căn cứ quyết định số 623/QĐ-CĐVH ngày 31/12/2017; số 463/QĐ-CĐVH và số 464/QĐ- CĐVH ngày 05/06/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về việc cấp học bổng hỗ trợ học tập cho sinh viên khóa 10, 11.

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo chi trả học bổng như sau:
Thời gian: ngày 22 – 25 – 26/06/2018.
Buổi sáng: từ 08 giờ – 11 giờ.
Buổi chiều: từ 14 giờ -16 giờ
Địa điểm: Phòng Kế hoạch – tài chính – Tầng 2 – Khu nhà hành chính.
Danh sách sinh viên nhận học bổng (xem chi tiết tại đây).

Lưu ý: Sinh viên khi đi nhận tiền học bổng nhớ đem theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ sinh viên.
Đề nghị sinh viên đi đúng thời gian quy định.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ