Thông báo nợ học phí HKII năm học 2017-2018 của sinh viên K11

Ngày 26/4/2018, Phòng Kế hoạch – Tài chính đã gửi thông báo số 28/TB-KHTC về việc nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018 và hoàn thành công nợ học phí, thời gian hết hạn nộp đến hết ngày 18/5/2017, nhưng đến hết ngày 11/6/2018 vân còn 36 sinh viên chưa nộp học phí (Danh sách kèm theo tại đây).
Phòng Kế hoạch – Tài chính gửi danh sách nợ học phí để sinh viên biết. Mọi thắc mắc về nợ học phí đề nghị sinh viên kiểm tra lại thông tin và liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài chính để biết.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ