Tập san Khoa học và Giáo dục số 1 năm 2012

 

STT Tiêu đề Trang

1

Phí Đắc Hải, N.V. Phương, N.Q. Vũ, Phân tích, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt – Hàn

7

2

H.Đ.Việt, Võ Duy Thanh, V.T.Hùng, Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở Lucene để xây dựng phần mềm tìm kiếm thông tin trên văn bản

13

3

Nguyễn Quang Vũ, Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp cải tiến kỹ thuật kiểm thử đột biến để đề xuất quy trình kiểm thử đột biến

24

4

Đặng Quang Hiển, Hệ thống phát hiện xâm nhập trên cơ sở mạng nơron

31

5

Đ.V.Ban, T.C.Tuấn, Đ.V.Thắng, Nghiên cứu cơ sở dữ liệu hướng đối tượng với thông tin mờ, không chắc chắn

36

6

Huỳnh Nguyễn Ngọc Thảo, Xây dựng chương trình tối ưu hóa quá trình định tuyến trên mạng ip dựa vào giải thuật di truyền

42

7

Nguyễn Đặng Hoàng Thư, The effects of fiscal decentralization on economic growth

47

8

Nguyễn Vũ Anh Quang, Tính toán, thiết kế một số tuyến ftth (fiber to the home) ở thành phố Đà Nẵng

56

9

Lê Thị Mỹ Hạnh, Kim Byung-Keun, Nghiên cứu các yếu tố kinh tế – xã hội, chính trị, công nghệ và sự phát triển của dịch vụ chính phủ điện tử

62

10

Trần Thiện Vũ, Cải thiện chất lượng dữ liệu thông qua quản lý tiến trình kinh doanh trường hợp nghiên cứu tại công ty korea credit bureau (kcb)

76

11

Hoàng Nhật Quy, Holder continuity of solution to the complex monge – ampere equation

86

12

Lê Thị Túy Na, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức với việc giáo dục đạo đức mới ở Việt Nam hiện nay

94

Chia sẻ