Đào tạo về Cách mạng công nghiệp 4.0

  1. Khóa đào tạo Tầm nhìn và giải pháp về xây dựng chính quyền điện tử trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
  2. Khóa đào tạo Phát triển ứng dụng Internet of Things.
Chia sẻ