Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực An toàn, An ninh thông tin đến năm 2020

 1. Khóa An toàn thông tin cho cán bộ kỹ thuật (1).
 2. Khóa An toàn thông tin cho cán bộ kỹ thuật (2).
 3. Khóa An toàn thông tin cho cán bộ quản lý (1).
 4. Khóa An toàn thông tin cho cán bộ quản lý (2).
 5. Khóa Comptia’s Security.
 6. Khóa Chuyên gia bảo mật Security+ và CEH.
 7. Khóa An toàn thông tin nâng cao.
 8. Khóa An toàn bảo mật thông tin cho người dùng.
 9. Khóa Đánh giá an toàn hệ thống mạng.
 10. Khóa Phân tích mã độc.
 11. Khóa Giám sát an ninh mạng.
 12. Khóa Bảo mật hệ thống mạng máy tính.
Chia sẻ