Đào tạo theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Sau khi hoàn thành chương trình này, học viên có thể:
– Nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT;
– Đủ năng lực tham gia các hoạt động về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT;
– Được trang bị kiến thức pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ về: Lập và quản lý dự án CNTT; Lập dự  toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT; Giám  sát  thi  công đối với  dự  án CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
– Được rèn kỹ năng về lập dự án, quản lý, thẩm định, khảo sát, thiết kế thi công, giám sát thi công đối với dự án về đầu tư ứng dụng CNTT và kỹ năng về xác định giá trị phần mềm nội bộ; phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT.

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO
Theo quy định, những đối tượng bắt buộc phải có giấy chứng nhận bao gồm:
– Thành viên ban quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT;
– Chủ trì khảo sát; Chủ trì thiết kế sơ bộ;
– Tổ chức tư vấn khảo sát;
– Tổ chức tư vấn lập dự án;
– Cá nhân làm Giám đốc tư vấn quản lý dự án;
– Tổ chức tư vấn quản lý dự án;
– Chủ trì thiết kế thi công;
– Tổ chức tư vấn thiết kế thi công;
– Tổ chức tư vấn giám sát thi công;
– Chỉ huy thi công tại hiện trường;
– Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế, khảo sát, giám sát;
– Cá nhân, tổ chức nước ngoài khi tham gia hoạt động tư vấn, thực hiện hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư ứng dụng CNTT tại Việt Nam;
– Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
(Chương trình chi tiết được ban hành tại Quyết định số 1987/QĐ-BTTTT ngày 20/12/2010)

Bộ môn 1: Lập và quản lý dự án
Học phần 1: Nghiệp vụ lập dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT
Học phần 2: Nghiệp vụ Quản lý dự án ứng dụng CNTT
Học phần 3: Nghiệp vụ thẩm định dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT

Bộ môn 2: Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT
Học phần 01: Xác định giá trị phần mềm nội bộ
Học phần 02: Phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT

Bộ môn 3: Giám sát thi công

CHỨNG NHẬN
Chứng nhận được Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn cấp cho cá nhân theo từng bộ môn. Giấy chứng nhận có thời hạn trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp.

Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Đào tạo quốc tế – Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn
136 Trần Đại Nghĩa, Phường Hoà Quý – Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3962 378              Fax: 0236.3962 976
Website: itc.viethanit.edu.vn         Email:   itc@viethanit.edu.vn

Chia sẻ