Khóa bồi dưỡng Kỹ năng truyền thông cho cán bộ chuyên trách

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
– Cung cấp cho học viên các lý thuyết truyền thông hiện đại; các quy định về giới hạn của việc công khai thông tin của các cơ quan báo chí, trách nhiệm công khai thông tin của cơ quan nhà nước.
– Giúp cho học viên nhận biết nguy cơ và nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng truyền thông, quy trình, kinh nghiệm quản lý khủng hoảng truyền thông.
– Trang bị cho học viên kỹ năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động truyền thông, giúp cho học viên sử dụng hiệu quả công cụ mạng xã hội trong hoạt động truyền thông, đối ngoại; kỹ năng chụp ảnh, quay phim…
– Kinh nghiệm làm việc với báo chí; hoạt động, sự kiện truyền thông; xử lý thông tin báo chí trong tình huống khủng hoảng.
Việc đào tạo các kỹ năng trên sẽ giúp cán bộ chủ động trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại nói chung, việc đưa tin hoạt động của đơn vị, cung cấp nguồn tư liệu chính thống và đáng tin cậy cho các cơ quan báo chí nói riêng, nhất là trong trường hợp các cơ quan, đơn vị không có cán bộ làm công tác truyền thông chuyên nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO
Cán bộ công tác tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các tổ chức, hiệp hội, các doanh nghiệp và các đối tượng khác có nhu cầu trang bị kiến thức kinh nghiệm về truyền thông.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO
05 ngày, mỗi ngày 02 buổi.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
Chuyên đề 1. Truyền thông và xử lý khủng hoảng truyền thông
Chuyên đề 2. Những vấn đề pháp lý liên quan khi làm việc với Báo chí
Chuyên đề 3. Kỹ năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện một hoạt động tuyên truyền
Chuyên đề 4. Các kỹ năng truyền thông
Chuyên đề 5. Kỹ năng khai thác và xử lý thông tin

Chia sẻ