Đào tạo Kỹ năng truyền thông

  1. Khóa bồi dưỡng kỹ năng truyền thông cho cán bộ chuyên trách
  2. Khóa bồi dưỡng về truyền thông và kỹ năng ứng xử với truyền thông cho cán bộ lãnh đạo
Chia sẻ