Đảng bộ

Đảng bộ Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông. Nhiệm vụ chung của Đảng bộ:

1. Lãnh đạo và kiểm tra hoạt động của các Chi bộ, chỉ đạo các Chi bộ phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị lãnh đạo đảng viên và CBGV tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch giảng dạy, đào tạo được phân công; kiểm tra các chi bộ, đảng viên chấp hành Nghị quyết, chủ trương của cấp trên. Chỉ đạo các chi bộ kiểm tra việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, Điều lệ Đảng, pháp luật nhà nước trong phạm vi Trường theo đúng quy định của tổ chức Đảng.

2. Giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi trong Trường.

3. Phối hợp Ban Giám hiệu nhà trường về công tác cán bộ, và quản lý cán bộ, đồng thời chỉ đạo các chi bộ tham gia với Trưởng các phòng, khoa, trung tâm về công tác quản lý và quy hoạch cán bộ, kiện toàn bộ máy hoạt động của Trường nhằm bảo đảm sự phát triển ổn định và bền vững cho nhà trường.

4. Chỉ đạo hoạt động của Ban chấp hành công đoàn, phối hợp với Ban giám hiệu có kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBGV; chỉ đạo hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn nhiệm kỳ 2015 – 2020.

1. Đ/c Hoàng Bảo Hùng Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông – Bí thư
2. Đ/c Võ Duy Thanh Phó Bí thư
3. Đ/c Nguyễn Văn Tân Ủy viên Ban thường vụ – Chủ nhiệm UBKT
4. Đ/c Phạm Nguyễn Minh Nhựt Ủy viên BCH – Phụ trách văn phòng
5. Đ/c Trần Thế Sơn Ủy viên BCH
6. Đ/c Ngô Viết Phương Ủy viên BCH – Phụ trách công tác thanh niên
7. Đ/c Lê Tự Thanh Ủy viên BCH
8. Đ/c Trần Thị Trà Vinh Ủy viên BCH
9. Đ/c Nguyễn Văn Phi Ủy viên BCH

 

Chia sẻ